Οδηγίες – Πληροφορίες Εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Δικαίωμα εγγραφής στου Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά που προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, στον οποίο ανήκουν αυτά, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και με την οποία εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία και αιτιολογείται ειδικά σε σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
 2. Δικαίωμα εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να  είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Βρεφ/κού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση δύναται να ορίσει κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλάβει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ή του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με τον/την Παιδαγωγό του τμήματος και τον/την Προϊστάμενο/νη του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
 3. Δικαίωμα εγγραφής στους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις ( εργασιακό καθεστώς γονέων  , οικονομικά στοιχεία γονέων  , ηλικιακό όριο κ.ο.κ. )  που προκύπτουν από τη συμμετοχή και την εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ.- Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.  σε συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ε.Ε. κ.λ.π. προγράμματα και δράσεις για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διακοπή φιλοξενίας των Βρεφών και Νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π., ενεργείτε πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  έπειτα από την προσκόμιση σχετικής αίτησης διαγραφής που θα  εισηγηθεί η Υπεύθυνη των κατά τόπων Σταθμών και  εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

 1. Όταν το ζητήσουν με Αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών (οικειοθελή αποχώρηση) με τεκμηριωμένη αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λογίζεται επανεγγραφή την επόμενη σχολική χρονιά η φιλοξενία των παιδιών. Η σχετική αίτηση διαγραφής θα πρέπει να κατατίθεται το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μήνα και θα αφορά τον επόμενο.
 1. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.
 2. Όταν κατ΄ επανάληψη εμφανιστούν περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς των γονέων.
 3. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο πόσο.
 4. Όταν κατ΄ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας των Σταθμών και ιδιαίτερα δεν τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.
 5. Όταν κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.

Στην περίπτωση διακοπής φιλοξενίας  η θέση συμπληρώνεται από το  βρέφος ή το νήπιο αντίστοιχα των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ΄ αξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο, παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη  της προθεσμίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

 1. Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 2. Σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζομένων γονέων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο (αγροτικές-τουριστικές), ο Σταθμός μπορεί να λειτουργεί το μήνα Αύγουστο και να διακόπτει τη λειτουργία του για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου – Σεπτεμβρίου.
 3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 6 Ιανουαρίου, καθώς και από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
 4. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού Γεγονότος
 5. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών κυμαίνεται από τις 7:00 ώρα έως και τις  την 16:00 ώρα με δυνατότητα προσαρμογής του ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό και το ισχύον γι αυτό ωράριο εργασίας του.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου  Αγίου Νικολάου λειτουργούν τμήματα βρεφών ηλικίας από δώδεκα (12) μηνών έως και δυόμισι (2.5) ετών καθώς και νηπίων από δυόμισι (2.5) ετών, έως  την ηλικία  εγγραφή τους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Κατά την εγγραφή νέων βρεφών και νηπίων απαιτείται Αίτηση Εγγραφής που να συνοδεύεται με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.  Αποκλείεται η συμπλήρωση δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής.
 2. Οι γονείς φέρουν την ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης Εγγραφής καθώς επίσης της προσκόμισης των δικαιολογητικών.
 3. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται η ειδική επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ.. Η επιτροπή αξιολόγησης, έπειτα από την εξέταση των δικαιολογητικών και την μοριοδότηση των Αιτήσεων βάση του μηχανογραφημένου συστήματος μοριοδότησης που διαθέτει το Ν.Π. – συντάσσει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο σε ειδική συνεδρίαση του αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών η οποία και αναρτάται στα κεντρικά  γραφεία Διοίκησης του Ν.Π. καθώς και στους κατά τόπους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έως τα τέλη Ιουλίου κάθε έτους.
 4. Η επιλογή των νέων βρεφών και νηπίων θα γίνεται με τη διαδικασία αξιολόγησης επί τη βάση της μοριοδότησης με φθίνουσα κατάταξη και ανάλογα με τις εναπομείναντες θέσεις της κάθε δομής. Σε περίπτωση ισοψηφίας των αιτήσεων προτεραιότητα έχουν τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων/αδυνάτων οικογενειών.
 5. Οι αιτήσεις βρεφών & νηπίων με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα μοριοδοτούνται.
 6. Κατά την νέα εγγραφή βρέφους το οποίο μεταβαίνει στη νηπιακή ηλικία, δηλαδή ολοκληρώνει τα 2,5 έτη το μήνα Σεπτέμβριο όπου ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, δύναται να  φιλοξενηθεί στο νηπιακό τμήμα.
 7. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Νέας Εγγραφής διατηρούν οι γονείς πέρα από τις παραπάνω οριζόμενες ημερομηνίες, καθ ‘ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι οποίες και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. και εφόσον οι Σταθμοί διαθέτουν  κενές θέσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Ιατρική βεβαίωση του/της Παιδιάτρου στην οποία βεβαιώνεται ότι επιτρέπεται η φιλοξενία του βρέφους ή του νηπίου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, με ιδιαίτερη την έμφαση της υπόδειξης τυχόν αλλεργιών.
 3. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (την σελίδα στην οποία φαίνονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του παιδιού και τα εμβόλια αυτού).
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη κατάθεση του εκκαθαριστικού σημειώματος, καθιστά ελλιπή την αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής και απορρίπτεται
 5. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει ποιος, ενήλικας, θα παραλαμβάνει το παιδί ή τα παιδιά, με πλήρη στοιχεία (ονομ/νυμο και τηλέφωνο).
 6. Για την περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα απαιτείται α.Πρόσφατη Βεβαίωση Εργασίας από τον εργοδότη, β. Αντίγραφο Μηχανογραφημένων Ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα καθώς και γ. Αντίγραφο της Αναγγελίας Πρόσληψης από ΟΑΕΔ ή Αντίγραφο Σύμβασης  με τον εργοδότη.
 7. Για την περίπτωση  εργαζομένων στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδ/ση ή Ν.Π.Δ.Δ.αυτών με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εργασίας: απαιτείται 1. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον Φορέα, 2. Αντίγραφο Μηχανογραφημένων Ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα και 3. Αντίγραφο της Αναγγελίας Πρόσληψης από ΟΑΕΔ ή Αντίγραφο Σύμβασης με τον εργοδότη.
 8. Για την περίπτωση εργαζομένων στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται πρόσφατη Βεβαίωση Εργασίας.
 9. Αυτοαπασχολούμενοι στον Πρωτογενή Τομέα, απαιτείται Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι Ασφαλιστικές Εισφορές.
 10. Για την περίπτωση Ελεύθερων Επαγγελματιών ( αυτοαπασχολούμενων εκτός Πρωτογενή Τομέα) απαιτείται 1. αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι Ασφαλιστικές Εισφορές, καθώς και Βεβαίωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος .Τα παραπάνω έγγραφα να έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο πριν από την υποβολή της αίτησης.
 11. Για την περίπτωση γονέα ή παιδιού με αναπηρία ποσοστού 65% και άνω, απαιτείται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση Κρατικού Φορέα.
 12. Για την περίπτωση παιδιού με αναπτυξιακές – εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες απαιτείται βεβαίωση από Κ.Ε.Π.Α. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία.
 13. Για την περίπτωση παιδιού με χρόνιο νόσημα ή ανίατη ασθένεια απαιτείται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση.
 14. Για την περίπτωση Μονογονεϊκης Οικογένειας απαιτείται οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα αυτή.
 15. Για την περίπτωση παιδιών διαζευγμένων γονέων απαιτείται Αντίγραφο Διαζευκτηρίου, ενώ για γονείς σε διάσταση απαιτείται Αίτηση Διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης.
 16. Για την περίπτωση γονέα στρατευμένου, σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει την ιδιότητά του. Και για την περίπτωση φοιτητή ή σπουδαστή απαιτείται σχετική βεβαίωση Σπουδών του τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής.
 17. Υπεύθυνες Δηλώσεις εργασίας δεν γίνονται δεκτές, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Ν.1759/1988.
 18. Για την περίπτωση άνεργης μητέρας, η οποία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους βρει εργασία, η αίτηση της θα αξιολογείται και θα μοριοδοτείται αντίστοιχα και με την προϋπόθεση να υπάρχουν κενές θέσεις.
 19. Για την περίπτωση γονιών οι οποίοι μετατίθενται λόγω επαγγέλματος ( π.χ. στρατιωτικοί, γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.τ.λ. )  οι αιτήσεις τους θα εξετάζονται κατά περίπτωση και με την προϋπόθεση να υπάρχουν κενές θέσεις.

** Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα δικαιολογητικά που παρέχει ο Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται υπογεγραμμένα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Ενστάσεις μπορούν να καταθέτουν οι γονείς για τα μόρια που έχει λάβει η αίτηση εγγραφής και όχι για να συμπληρώνονται δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος με σχετική Ανακοίνωση θα ενημερώνει την ημερομηνία ενστάσεων των μοριοδοτημένων αιτήσεων εγγραφών η οποία θα αναρτάται στους κατά τόπους Βρεφ/κούς Σταθμούς στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π. ΟΚΥΔΑΝ καθώς επίσης και στην τοπική εφημερίδα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κοινωνικά Κρητίρια

Κοινωνικό Κριτήριο Μόρια
Παιδί Ορφανό από ένα ή δύο γονείς 100
Παιδί Μονογονεϊκής Οικογένειας 100
Παιδί με γονείς που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους 100
Παιδί Πολύτεκνης Οικογένειας 100
Παιδί Οικογένειας όπου μέλος της είναι Α.Μ.Ε.Α., με αναπηρία 65% και άνω ή   αντιμετωπίζει προβλήματα χρόνιου νοσήματος 100
Παιδί με γονέα Στρατευμένο ή Φοιτητή – Σπουδαστή 40

Οικογενιακή Κατάσταση Φυσικής Οικογένειας

Οικογενειακή Κατάσταση Μόρια
Οικογένεια με Ένα Παιδί 10
Οικογένεια με Δύο Παιδιά 20
Οικογένεια με Τρία Παιδιά 30

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

A/A ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ
 

1

Γονείς εργαζόμενοι όλο το χρόνο (σύμβαση αορίστου χρόνου , πλήρης απασχόληση )

1)      Μητέρα

2)      Πατέρας

 

60

60

 

2

Γονείς εργαζόμενοι όλο το χρόνο  ( σύμβαση αορίστου χρόνου , μερικής απασχόλησης)

1)      Μητέρα

2)      Πατέρας

 

15

15

 

3

Γονείς εργαζόμενοι εποχιακά ( σύμβαση ορισμένου χρόνου)

1)      Μητέρα

2)      Πατέρας

 

15

15

 

4

Γονείς εργαζόμενοι ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1)      Μητέρα

2)      Πατέρας

 

10

10

5 Γονείς Άνεργοι 0

 

Οικογενειακό εισόδημα

Εισόδημα από 0.000,00 έως 5.000,00 80 Μόρια
Εισόδημα από 5.001,00 έως 10.000,00 70 Μόρια
Εισόδημα από 10.001,00 έως 15.000,00 60 Μόρια
Εισόδημα από 15.001,00 έως 20.000,00 50 Μόρια
Εισόδημα από 20.001,00 έως 25.000,00 40 Μόρια
Εισόδημα από 25.001,00 έως 30.000,00 30 Μόρια
Εισόδημα από 30.001,00 και 35.000,00 20 Μόρια
Εισόδημα από 35.001,00 και άνω 0 Μόρια

Άλλες περιπτώσεις:

Επανεγγραφή νηπίου 10
Γονείς που δεν  έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 10
Γονείς που  έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 0